Wczytuję dane...
Regulamin sklepu

O nas

Istniejemy na rynku książek już od 20 lat. Historia firmy, pierwotnie opartej na działalności wyłącznie detalicznej, sięga początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wraz z powstawaniem wolnego rynku w Polsce, tworzył się wtedy także rynek księgarski. Pierwsze lata po przełomie 1989 charakteryzowały się głodem książki na rynku detalicznym, a w wydawnictwach zalegały olbrzymie nakłady. W 1994 roku w Skrzeszewie powstała hurtownia MC Kwadrat, której pomysłem na działalność była Tania Książka.

Stworzyliśmy system dystrybucji końcówek nakładów, zupełnie odrębny od istniejącego, oparty na przecenach i wyprzedażach. Trafiają do nas końcówki nakładów wielu wydawnictw. Wszystkie książki oferowane w naszej hurtowni i księgarniach mają jedną wspólną cechę – jest nią niska cena. Nasza oferta z uwagi na często ograniczoną ilość egzemplarzy, jaką udaje się nam pozyskać, miewa charakter aukcyjny. Kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego zachęcamy do częstego odwiedzania nas i błyskawicznego reagowania na okazje, jakie się pojawiają.

Sklep internetowy oparty jest na takiej samej zasadzie, współpracując z księgarniami stacjonarnymi, oferuje możliwość wysyłki oraz rezerwacji produktu w danej księgarni. Niektóre tytuły mają jednak ograniczoną ilość egzemplarzy, dlatego może zdarzyć się tak, że zarezerwowana książka nie będzie dostępna w księgarni stacjonarnej, ze względu na ciągłą rotację towaru.

Warto nadmienić, że wśród książek w bardzo dobrym stanie, mogą znaleźć się takie, które mają drobne uszkodzenia, rysy, zagięcia lub inne pomniejsze defekty. Przed wysyłką książki starannie oceniamy i wysyłamy najładniejsze dostępne egzemplarze.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Takczytam.com

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY/REZERWACJI

 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 6. REKLAMACJA PRODUKTU

 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.takczytam.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym takczytam.com prowadzony jest przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą M.C. KWADRAT AGATA KISZA, SONIA KISZA, BEATA KOWALIK SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew i adres do doręczeń: al. Piłsudskiego 6, 90-051 Łódź), NIP 5361921155, REGON 362987193, adres poczty elektronicznej: sklep@takczytam.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 42 634 02 63, 501310083 tj. AGATA KISZA zarejestrowana jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikująca się NIP: 5361015250, REGON: 012928595, adres: ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew; SONIA KISZA zarejestrowana jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikująca się NIP: 1132898197, REGON: 362978389, adres: ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew; BEATA KOWALIK zarejestrowana jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikująca się NIP: 5361368988, REGON: 362977390, adres: ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew.

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób fizycznych występujących w relacjach ze Sprzedawcą jako konsumenci. Sklep Internetowy nie prowadzi obsługi przedsiębiorców.

1.3.Sklep Internetowy umożliwia Klientom poza zawarciem Umowy Sprzedaży Produktu także złożenie Rezerwacji na Produkt. Złożenie Rezerwacji jest dla Klienta bezpłatne i niezobowiązujące. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Rezerwacji bez żadnych konsekwencji. W ramach Rezerwacji Sprzedawca zobowiązuje się przesłać do wybranego przez Klienta - Sklepu Stacjonarnego sprzedawcy- informację, że tenże Klient wyraził zainteresowanie nabyciem produktów wskazanych w Formularzu Rezerwacji i przesłać do Klienta wiadomość z Potwierdzeniem Rezerwacji lub Informację o braku dostępności towaru na pocztę elektroniczną Klienta. W przypadku rezerwacji Umowa Sprzedaży Produktu może być zawarta w Sklepie Stacjonarnym w okresie rezerwacji Produktu – w przypadku takiej woli Klienta. Do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym na Kliencie nie ciążą żadne zobowiązania w związku z dokonaną Rezerwacją.

1.4.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.5.Definicje:

   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

   3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA/REZEREWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia lub Zapytania o możliwość Rezerwacji, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji.

   4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

   5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

   6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

   7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

   8. POTWIERDZENIE REZERWACJI - Przesłana za pośrednictwem serwisu takczytam.com informacja sprzedawcy do Klienta potwierdzająca dostępność produktu w danym sklepie stacjonarnym i możliwość jego zakupu w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy w Okresie Rezerwacji w ciągu 7 dni roboczych.
   9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji między Klientem a Sprzedawcą.

   10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

   11. REZERWACJA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę polegająca na przesłaniu za pośrednictwem serwisu takczytam.com, e-mail lub telefonicznie informacji od Klienta do Sprzedawcy wyrażająca zainteresowanie nabyciem produktów w niej wskazanych. Rezerwacja jest dla Klienta bezpłatna i niezobowiązująca. Klient może w każdej chwili zrezygnować z rezerwacji bez żadnych konsekwencji. W ramach rezerwacji Sprzedawca zobowiązuje się przesłać do jednego ze sklepów stacjonarnych sprzedawcy informację, o wyrażonym przez Klienta zainteresowaniu nabyciem towarów wskazanych w Rezerwacji, który to Sklep Stacjonarny potwierdza rezerwację lub informuje o o braku dostępności produktu do rezerwacji Sklep Internetowy, a ten poprzez Potwierdzenie Rezerwacji informuje Klienta o możliwości odbioru rezerwacji w określonym terminie (7 Dni Roboczych) w wybranym przez niego Sklepie Stacjonarnym. W przypadku rezerwacji Umowa Sprzedaży Produktu może być zawarta w Sklepie Stacjonarnym w okresie rezerwacji Produktu – w przypadku takiej woli Klienta. Do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym na Kliencie nie ciążą żadne zobowiązania.

   12. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.takczytam.com.

   13. SKLEP STACJONARNY – jeden ze sklepów fizycznych Sprzedawcy, w którym może zostać zawarta Umowa Sprzedaży Produktu w wyniku dokonanej Rezerwacji. Lista sklepów Sprzedawcy znajduje się pod adresem internetowym www.takczytam.com oraz w trakcie dokonywania Rezerwacji przy wyborze miejsca Rezerwacji.

   14. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą M.C. KWADRAT AGATA KISZA, SONIA KISZA, BEATA KOWALIK SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew i adres do doręczeń: al. Piłsudskiego 6, 90-051 Łódź), NIP 5361921155, REGON 362987193, adres poczty elektronicznej: sklep@takczytam.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 42 634 02 63, tj. AGATA KISZA zarejestrowana jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikująca się NIP: 5361015250, REGON: 012928595, adres: ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew; SONIA KISZA zarejestrowana jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikująca się NIP: 1132898197, REGON: 362978389, adres: ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew; BEATA KOWALIK zarejestrowana jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikująca się NIP: 5361368988, REGON: 362977390, adres: ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew.

   15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   17. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

   18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

   19. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia/Rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  2.1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia/Rezerwacji oraz Newsletter.

    1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zapisuję się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

     1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@takczytam.pl lub też pisemnie na adres: al. Piłsudskiego 6, 90-051 Łódź.

    2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

    3. Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem, gdy po dodaniu przez Klienta Produktu do elektronicznego koszyka wybierze on następnie z oferowanych metod dostawy opcję „Informacja o dostępności i możliwości rezerwacji w danym punkcie”. Usługobiorca z listy Sklepów Stacjonarnych wybiera ten, w którym interesuje go odbiór Produktu w ramach przesłanego w tymże formularzu zapytania o dostępności i możliwości Rezerwacji. W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących przedmiotu Rezerwacji: Produkt/y oraz ilość Produktu/ów.

     1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia/Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia/Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia/Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

    4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisuję się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

     1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@takczytam.pl lub też pisemnie na adres: al. Piłsudskiego 6, 90-051 Łódź.

  2.2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  2.3.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2.4.Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

    1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

     1. pisemnie na adres: al. Piłsudskiego 6, 90-051 Łódź;

     2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@takczytam.pl;

    2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

    3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY/REZERWACJI

  3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą albo utworzenie przez Klienta Rezerwacji następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia albo oświadczenia o Rezerwacji za pomocą Formularza Zamówienia/Rezerwacji w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2, 2.1.3 Regulaminu.

  3.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia albo oświadczenia o Rezerwacji, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia albo oświadczenia o Rezerwacji, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  3.3.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży albo utworzenia Rezerwacji w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia/Rezerwacji

    1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą przez Klienta następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

    2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia  adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia  i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższych wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

    3. Rezerwacji Produktów za pośrednictwem serwisu takczytam.com może dokonać Klient, który jako użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany w  rozumieniu Regulamin Sklepu, dokona wyboru Produktów uwidocznionych na portalu sklepu jako dostępne i po naciśnięciu ikony "Do koszyka" doda wybrane produkty do koszyka. Po tych czynnościach następuje przekierowanie do - Formularza Rezerwacji - identyfikującego Klienta jako dokonującego rezerwacji. W przypadku zarejestrowanego użytkownika dane identyfikujące Klienta zostaną przyjęte takie jak przy rejestracji do serwisu takczytam.com.
    4. W efekcie dokonania wyboru określonych towarów i wskazania danych identyfikujących Klienta, jako dokonującego rezerwacji, Rezerwacja przekazywana jest do Sklepu Stacjonarnego, który niezwłocznie informuje Sklep Internetowy o możliwości rezerwacji lub informuje o braku dostępności Produktu lub Produktów, a tenże Sklep internetowy przesyła do Klienta informację - gdy możliwa jest rezerwacja - o Potwierdzeniu Rezerwacji, lub gdy ta jest niemożliwa do zrealizowania, informację o braku dostępności Produktu lub Produktów do Rezerwacji.
    5. Rezerwacja nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty jakiejkolwiek kwoty. Rezerwacja jak również Potwierdzenie Rezerwacji stanowi jedynie wymianę informacji dotyczących dostępności Produktu w Sklepie Stacjonarnym i dokonania jego zakupu tamże.
    6. Rezerwacja i Potwierdzenie Rezerwacji nie stanowią Umowy przedwstępnej zawarcia umowy Sprzedaży towarów.

  3.4.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranych umów następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

  4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  4.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

    1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

    2. Płatność gotówką/kartą przy odbiorze osobistym w przypadku dokonania Rezerwacji Produktu.

    3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

    4.  Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Payu.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl/kupujacy.
     1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

      PayU.pl - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

    4.2.Termin płatności:

      1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

      2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

    5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

    5.1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, UE, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Australii.

    5.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

    5.3.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

      1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa InPost

      2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa Kurier Pocztex
      3. Przesyłka paczkomatowa.

      4. Przesyłka Orlen Paczka.

      5. Odbiór w Sklepach stacjonarnych Tak Czytam.
      6. Paczka zagraniczna DPD, GLS, Fedex, Poczta Polska

    5.4.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

      1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

      2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

    5.5.Dokonanie Rezerwacji i odbiór osobisty Produktu w Sklepie Stacjonarnym są bezpłatne.

    5.6.Produkt objęty Rezerwacją dostępny jest w Sklepie Stacjonarnym wybranym w Formularzu Rezerwacji przez Klienta w Dni Robocze w godzinach pracy poszczególnych Księgarni Stacjonarnych.

    5.7.Sprzedawca dokonuje Rezerwacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia jej złożenia (dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem formularza Rezerwacji oznacza, że Produkt po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzania Rezerwacji został dla niego zarezerwowany w Sklepie Stacjonarnym), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania oświadczenia o Rezerwacji podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dokonania Rezerwacji, terminem dokonania Rezerwacji jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Dokonanie Rezerwacji Sprzedawca dodatkowo potwierdza Klientowi poprzez przesłanie Potwierdzenia Rezerwacji na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta.

    5.8.Rezerwacja obowiązuje 7 Dni Roboczych od dnia jej dokonania. W tym okresie może być zawarta Umowa Sprzedaży Produktu objętego Rezerwacją w Sklepie Stacjonarnym - w przypadku takiej woli Klienta. Do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym na Kliencie nie ciążą żadne zobowiązania.

    6.REKLAMACJA PRODUKTU

    6.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

    6.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

    6.3.W przypadku Produktów opisanych jako używane, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z opisem zawartym na stronie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności Produkt wolny od wad innych jak te wskazane w opisie Produktu, o których Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.

    6.4.W przypadku Produktów oznaczonych na stronach Sklepu Internetowego jako używane, przy których znajduje się dokładny opis Produktów wraz z opisem wad tych Produktów, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 557 § 1 Kodeksu Cywilnego.

    6.5.W przypadku Produktów oznaczonych na stronach Sklepu Internetowego jako używane, odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona do okresu 1 roku od dnia wydania rzeczy Klientowi, zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego.

    6.6.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

      1. pisemnie na adres: al. Piłsudskiego 6, 90-051 Łódź;

      2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@takczytam.pl;

    6.7.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

    6.8.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

    6.9.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: al. Piłsudskiego 6, 90-051 Łódź. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

    6.10.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

    7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

    7.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

    7.2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

    7.3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

    7.4.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

    8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    8.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

      1. pisemnie na adres: al. Piłsudskiego 6, 90-051 Łódź;

      2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@takczytam.pl;

    8.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

    8.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

      1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

      2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

    8.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

    8.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    8.6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: al. Piłsudskiego 6, 90-051 Łódź.

    8.7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

    8.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

      1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

      2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

      3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

    8.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

      1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    9.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

    9.2.Zmiana Regulaminu:

      1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

      2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

      3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

    9.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

    10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
    (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


    Wzór formularza odstąpienia od umowy

    (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    – Adresat:

    M.C. KWADRAT AGATA KISZA, SONIA KISZA, BEATA KOWALIK SPÓŁKA CYWILNA
    al. Piłsudskiego 6, 90-051 Łódź
    takczytam.com
    sklep@takczytam.pl

    – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

    – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    – Adres konsumenta(-ów)

    – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    – Data

    (*) Niepotrzebne skreślić.