Wczytuję dane...
Regulamin promocji "Darmowa wysyłka"

Regulamin promocji "Darmowa Wysyłka"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Darmowa Wysyłka”.

2. Organizatorem Promocji jest firma założona  przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą M.C. KWADRAT AGATA KISZA, SONIA KISZA, BEATA KOWALIK SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew i adres do doręczeń: al. Piłsudskiego 6, 90-051 Łódź), NIP 5361921155, REGON 362987193, adres poczty elektronicznej: sklep@takczytam.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 42 634 02 63, 501310083 tj. AGATA KISZA zarejestrowana jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikująca się NIP: 5361015250, REGON: 012928595, adres: ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew; SONIA KISZA zarejestrowana jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikująca się NIP: 1132898197, REGON: 362978389, adres: ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew; BEATA KOWALIK zarejestrowana jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikująca się NIP: 5361368988, REGON: 362977390, adres: ul. Kościelna 74, 05-124 Skrzeszew.

Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego takczytam.com (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja trwa do odwołania.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez wpisanie kodu promocyjnego - "TakWysylka" we wtorki, zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego produkty o wartości powyżej 100zł (bez kosztów wysyłki).

5. Darmowa wysyłka w ramach promocji "Darmowa Wysyłka" dotyczy każdego produktu w sklepie.

6. Klient może skorzystać z promocji wiele razy.

7. Promocja dotyczy każdej formy wysyłki na terenie Polski z wyjątkiem rezerwacji, która jest zawsze darmowa.

8. Promocja nie obowiązuję dla zamówień zagranicznych. Z uwagi na możliwości sklepu możliwe jest wpisanie kuponu dla wysyłki zagranicznej i przyznanie sobie darmowej wysyłki. W tym przypadku jednak sprzedawca obciąży Klienta kosztami przesyłki za granicę kraju.

9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi. 

10. Promocja łączy się z kartą stałego klienta online.

11. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające darmową wysyłkę (Korzyść). W
przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

12. Darmowej wysyłki nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

14. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

15. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://takczytam.com/regulamin

17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@takczytam.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

19. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

20. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://takczytam.com/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.